Divide and Fight SV 1.03b.w3x

Map Divide and Fight SV v1.03b by Leo Oblivion (VietNam)
If you find bugs, please comment here…Good luck and have fun
Mode:
-ap : Chọn 4 skill từ tất ả các hero
-sd : Ngẫu nhiên 8 bộ skill đưa ra,người chơi tự lựa chọn
Sơ qua về cách chơi SV:
Khi vào game,sẽ có hai chế độ đưa ra do host quyết định